Imkers actief op VOORNE - PUTTEN

De afdeling

De afdeling Voorne - Putten verenigt om en nabij 60 imkers. De afdeling vergadert twee keer per jaar, waarbij in de regel een spreker uitgenodigd wordt om te vertellen over een brede reeks aan onderwerpen die te maken hebben met bijen. Dat kan zowel betrekking hebben op het houden van bijen (imkeren) als in het wild levende bijen of andere insecten. Zie voor de agenda het tabblad "Activiteiten”.

Cursussen

De vereniging beschikt over een officiële leraar bijenteelt. Door hem worden jaarlijks cursussen georganiseerd voor beginnende imkers of voor hen die na een paar jaar nog meer willen leren over het houden van bijen.

Cursus Bijenteelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijenstek

De vereniging heeft de beschikking over een eigen bijenstal, de "Bijenstek", in het recreatiegebied Bernisse, waar onder meer het praktijkgedeelte van de cursussen gegeven wordt. Dat is ook de plaats waar de vereniging zich presenteert tijdens het landelijke evenement "Kom in de Kas".

Praktijk avonden

De afdeling organiseert per jaar twee of meer avonden of middagen waarin een onderwerp uit de praktijk van het bijenhouden aan de orde komen. Zoals bijvoorbeeld korvenvlechten, raampjes maken, inleiding koninginnenteelt, bijengezondhed en waskaarsen gieten.

Bent u geïnteresseerd in imkeren?

Of wilt u gewoon eens een kijkje nemen bij een imker. Neem dan contact op met de secretaris van de afdeling, die in de rechter kolom vemeld is, via nbv.afd.vp@gmail.com.

 

Zwermen

In het voorjaar, maar ook in de zomer, zoekt een gedeelte van het bijenvolk nieuwe woonruimte. Zij verlaten dan in een zwerm van bijen de kast of korf bij de imker. Soms komt zo'n zwerm terecht in uw tuin, bijvoorbeeld hangend aan een boomtak. De bijen in een zwerm zijn goed doorvoed voordat ze vertrekken, wat betekent dat ze in de regel niet zo snel zullen steken.Tenminste wanneer je ze met rust laat. Natuurlijk kan je een bijenzwerm daar niet zomaar laten zitten. De imkers in de kolom hiernaast willen u graag helpen. Maar kijk voordat u belt even of het inderdaad om een bijenzwerm gaat. Ook wespen willen zich namelijk wel eens in een spouwmuur nestelen, en daar kunnen we niets aan doen.Soms nestelen zich hommels in een vogelnestkastje. Die kunnen het beste blijven zitten, het worden er nooit veel en ze verdwijnen vanzelf in het najaar. Op de foto ziet u een voorbeeld van een bijenzwerm.

Hommels zijn herkenbaar omdat ze meestal pluiziger zijn, wespen kan je herkennen aan een scherpere aftekening van heldere gele ringen op het achterlijf en de dunne wespentaille.

Afbeelding van een bijAfbeelding van een HommelAfbeelding van wesp

Afbeelding van achtereenvolgens een Bij, Hommel en Wesp

Besef wel dat bijen onontbeerlijk zijn voor de voortplanting van alles wat bloeit. Ook voor een groot deel van de voedselproductie die wij eten. Natuurlijk willen wij zo weinig mogelijk overlast bezorgen, maar we helpen u graag.

 

Geschiedenis van de bijenhoudersvereniging Voorne-Putten

Na de oprichting van de VBBN in 1897 zijn er in het gehele land provinciale afdelingen gevormd. Voor onze streek is in 1903 de afdeling Noord- en Zuid-Holland opgericht. Vanuit deze afdeling zijn er destijds diverse voordrachten gegeven over het houden van bijen, zo ook in Brielle. Op 26 augustus 1903 is er een succesvolle voordracht in Brielle gehouden met als doel het oprichten van de afdeling Voorne-Putten. In deze opzet is men toen echter niet geslaagd. In 1904 wordt weer een poging gewaagd maar ook deze keer blijft het gewenste resultaat uit. Dat wil zeggen toen is er wel een afdeling Voorne - Putten opgericht, maar zonder eigen leden. De imkers blijven namelijk lid van de afdeling Noord- en Zuid-Holland. Pas in 1908 is er sprake van een afdeling met bijbehorend bestuur: de afdeling Brielle met 18 leden. Dat de oprichting en de instandhouding van de afdeling niet op rolletjes loopt, blijkt uit het feit dat de afdeling Brielle in 1911 wederom opgericht wordt. Tussen 1908 en 1911 laat het bestuur simpelweg niets van zich horen, vandaar! Leden van de afdeling Noord- en Zuid Holland uit onze omgeving zijn rond 1905: de heren J. Verschoor, J. Rietdijk en P. Nieuwdorp (Zwartewaal); L. Hoogvliet Dz. en J. Dedert (Brielle); A. van Herk (Oostvoorne: medeoprichter van de groenteveiling te Oostvoorne); J. van Marion (Oostvoorne); W. Dekker (Zuidland); J. van Telodo en C. van Marion (Rockanje) en C. Speelpenning jr. (Heenvliet). De toestroom van nieuwe leden blijft gestaag doorgaan. In 1908 melden de volgende heren zich als lid van de afdeling Noord- en Zuid-Holland: Jac. van Toledo Azn., J. van Marion, C. Langedoen, H. Hofland, C. van Marion, W. van De Polder en C. Noorderman (Rockanje); A. van Heek en F. van Toledo (Oostvoorne); C. Bakker, J. van Hennik en J. Dedert (Brielle), D. Hokke Azn. (Vierpolders); J. Verschoor (Zwartewaal), J. Kruik (Oostvoorne) en L. Peters (Struiten, Hellevoetsluis). In 1911 wordt nog een lid bijgeschreven: J. Dekker uit Rockanje. De inschrijving van de heer Dekker is de tevens de laatste die gevonden is; meldingen van nieuwe leden worden niet meer in het maandblad geplaatst. De afdeling Brielle heeft in 1911 dertig leden met gezamenlijk 240 volken, meest kasten. In Brielle worden er inmiddels cursussen Bijenteelt gegeven. De 'Leeraar voor Bijenteelt' is de heer L. van Giersbergen. De kosten voor een cursus zijn Hfl. 25,-. Het geven van deze cursussen gebeurt op initiatief van het hoofdbestuur van de VBBN. De zwermenmarkt aan de Klomp in Wageningen loopt matig, de prijs voor een volk ligt op Hfl 3,-. Ruwe honing kost per kilo zo'n 34 cent en pershoning per kilo 38 cent. Gezuiverde honing levert meer op: per flacon 80 cent. Op een door de VBBN in 1912 georganiseerde honingkeuring ontvangt de heer J.Kruik uit Oostvoorne een 1e prijs, een diploma en een bronzen medaille. Deze onderscheidingen ontvangt hij voor zijn inzending van een collectie slingerhoning van verschillende soorten. De heer M.Vrij, landweerplichtig tijdens WO1 en gelegerd/gemobiliseerd in Hellevoetsluis, geeft in 1912 voordrachten over de 'Bijenteelt'. De voordrachten worden besloten met een beschuitje met gewonnen honing. Verbouw van Koolzaad en Bijenteelt Citaat: (uit 'Bijen' 1918) 'Het is zoover gekomen, dat plantaardige vetten voor een groot gedeelte vet en boter zullen moeten vervangen. Onze hoop voor 1919 is daarbij gevestigd op de productie van koolzaad op gescheurde weilanden, mits die in 1914 als weiland in gebruik waren. De Regeeringsagenten beijveren zich om veel contracten af te sluiten voor het scheuren van weiland, de boeren ontvangen gaarne de premie van Hfl. 450 per H.A. gescheurd weiland. De zomer van 1919 zal ons als in lang vervlogen jaren veel goudgele koolzaadvelden vertoonen op de kleigronden van het eiland Voorne. Wordt nu wel voldoende gedacht en door de Regeering en door de boeren aan die machtige factor bij de productie van koolzaad, de bijenteelt, die zozeer den opbrengst van een koolzaadveld kan verhoogen? Weten de jongere boeren, dat een 30-tal jaren terug de Brabantsche imkers met hunne korven in het voorjaar naar de bloeiende koolzaadvelden van Voorne kwamen om hunne bijen te laten vetweiden op de honinggevende bloempjes, die meer zaad kunnen geven naarmate zij bezocht worden door insecten, in dezen speciaal de honingbijen? Den tijd van onverstand bij sommige boeren van vroeger zijn we te boven, toen geloofd werd, dat die ijverige bijtjes schade toebrachten aan de bloempjes van het koolzaad. De economische vooruitgang op ons eiland mag voor een groot gedeelte toegeschreven worden aan het onderwijs. De bekende landbouwleraar en hoofd der school te Rockanje, de heer Kolpa, was Maandagmiddag met een landbouwcursus (van leergierige meisjes nog wel) op excursie in den groententuin met annex fruit- en bijenteelt van den heer Pleun Schuddenbeurs te Vierpolders. Ruim twee uur werd aandachtig geluisterd naar de uitleggingen van het wonderbare bijenleven door den heer Schuddebeurs, alles betreffende de moderne bijenteelt werd met eigen oogen aanschouwd. Is dit geen voorteken van verderen economischen vooruitgang.'

We slaan nu een aantal jaren over. Over de tussenliggende jaren is namelijk weinig bekend; laat staan de namen van bestuursleden 1956-1967 Voorzitter: dhr. A.C. Roskam Oostvoorne Secretaris: dhr. Moree Penningmeester: dhr. Van de Polder dhr. Dijkgraaf dhr. Padmos dhr.Schuddebeurs dhr. van den Hoonaard sr. 1967-1977 Voorzitter: dhr. W.Lobs Secretaris: dhr. H.Slot Penningmeester: dhr. A. van der Bos dhr. L. Nieuwland dhr. van Vlijmen dhr. W. Hazelbag Tijdens deze periode is het depot bij de heer Padmos te Oostvoorne onder gebracht. De leden Joh. de Vries en zijn vader P. de Vries krijgen een klacht binnen in verband met het houden van bijen in de naaste omgeving van komkommerkassen in de toenmalige gemeente Vierpolders. (komkommers hadden toen nog mannelijke en vrouwelijke bloemen, die na bestuiving de zogenaamde zaadkonten, met harde zaden gevulde vruchten,vormden). De heer Ridder van Rappard (voorzitter van de VBBN) komt op een gemeenteraadsvergadering van de gemeente Vierpolders bemiddelen. De bijen kunnen blijven staan en de kassen moeten bijendicht gemaakt worden, daar er tegelijkertijd ook meloenen geteeld werden, die juist wel bestoven moeten worden.

In 1978 ondergaat de afdeling Brielle, na ruim zestig jaar, een naamsverandering. De naam wordt veranderd in: afdeling Voorne - Putten 1977-1983 Voorzitter: dhr.T.Niewold. Secretaris: dhr. K. v Rij. Penningmeester: dhr.W.L. vd Hoonaard. Bestuursleden: dhr. L.K. Torreman, dhr. L.Padmos, dhr. W.J. v Rooijen. Vanaf 1981 neemt Van Rooijen het seretariaat over van Van Rij. Onderwijl is het depot overgegaan naar de familie van den Hoonaard te Abbenbroek. In de periode 1977 tot 1983 ontvangen verschillende leden van de afdeling Voorne - Putten onderscheidingen van de VBBN voor 25 jaar lidmaatschap. De onderscheidingen worden toegekend aan de heren J. van Buren, Chr. Eendenburg, W. Hazelbag, J. de Jong, A.P. Moree, J. Langedoen en L. Padmos. Onder dit bestuur leeft de vereniging weer enorm op. Het ledental was gedaald tot twintig. Het bestuur benadert imkers die geen lid meer zijn van de vereniging; een initiatief dat zorgt voor de stijging van het ledental. Ook de eerste dames sluiten zich aan. In de bovengenoemde bestuursperiode worden er twee busreizen georganiseerd. Voor de eerste reis staat het Bijenhuis met aansluitend een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem op het programma. De tweede reis gaat naar de Ambrosiushoeve en aansluitend wordt er een bezoek gebracht aan de Beekse Bergen. Er is onvoldoende belangstelling voor herhaling van deze reizen. Net zoals in de beginjaren wordt er weer les gegeven in 'Bijenteelt'. Mevrouw van Heest verzorgt deze cursussen. Ook op het gebied van voorlichting aan het publiek wordt er actie ondernomen. Met een stand worden braderieën in Oostvoorne, Rockanje, Hellevoetsluis, Zuidland en Heenvliet (paardenmarkt) bezocht. De opbrengst van de braderieën zorgt ervoor dat de bibliotheek verder kan worden uitgebreid. Met de bijen gaat het minder goed; de Varoamijt doet zijn intrede. Op de vergaderingen en in het blad 'Bijen' wordt voorlichting gegeven. 1983-1991 Voorzitter: dhr. W.J. van Rooijen, Secretaris: dhr. J. Jooren, Penningmeester: dhr. W.L. vd Hoonaard. Bestuurslid: dhr. M. Noordermeer. De heer W.J. van Rooijen ontvangt van VBBN de onderscheiding voor zijn 10 jarige bestuursperiode. 1991-1993 Voorzitter: dhr. M. Noordermeer, Secretaris: dhr. J. Jooren, Penningmeester: dhr. W.L. vd Hoonaard, verder: dhr. A. Boutkam, dhr. Donker. 1993-2002 Voorzitter: dhr. A. Boutkam, Secretaris: mw. J.E. van Roosmalen, Penningmeester: dhr. W.L. vd Hoonaard, bestuursleden: dhr. W.J. van Rooijen, dhr. Donker, dhr. J. Schuurman Hess. Het depot in nu bij de heer Schuurman Hess nabij Brielle onder gebracht. De heren K.van Rij en Joh. de Vries ontvangen een onderscheiding. Kees voor 25 jaar en Johan voor 40 jaar imkerlidmaatschap. Johan ontving de onderscheiding voor zijn 25 jarig lidmaatschap eerder al. Johan is met zijn 40 jarig lidmaatschap het langst lid van de afdeling. In 1994 herhaalt de historie zich. Nu krijgt de heer Johan de Vries te Vierpolders geen klacht over het in- en uitvliegen van zijn bijen in kassen. Nee, ditmaal meent men dat de bijen de kassen vervuilen. Ook dit wordt in onderling verband opgelost. De afdeling Voorne - Putten schaft een wassmelter en een extra honingslinger aan. Voorzieningen die door de leden veelvuldig gebruikt worden. Ook is er een microscoop door de vereniging aangeschaft. Nieuw is ook de 'Bijenstek'; de bijenstal van de afdeling in het natuurgebied 'de Bernisse'. De bijenstal is gesponsord door Shell. Wethouder Noordzij van de gemeente Bernisse opent de nieuwe bijenstal op 18 Juni 1994. De heer de Kok verzint de naam voor het nieuwe stekkie en verdient hiermee een fles mede. Sinds de ingebruikname is de heer Jaap Wondergem de beheerder van de 'Bijenstek'. Op 11 maart 1997 overlijdt Jaap.

Het beheer van de 'Bijenstek' wordt nu verzorgd door Wim van Rooijen, die ook als officiële leraar bijenteelt de opleiding van aspirant imkers verzorg. Er zijn curussen waarin beginners voldoende kennis opdoen om succesvol bijen te gaan houden en voor imkers die al een tijdje bijen houden om zich verder te verdiepen in de bedrijfsmethoden en de winning en verwerking van bijenproducten. Voor zijn verdiensten als bijenteeltleraar ontvangt Wim van Rooijen van de vereniging als dank een honingpot met inscriptie. Nieuw op het gebied van cursussen zijn de praktijklessen 'strovlechten' en 'kaarsen maken'. De in 1989 opgestarte honingkeuringen vinden nog regelmatig plaats. De afdeling heeft zelf een aantal leden die de keuringen mogen verzorgen. De voorlichting aan het publiek loopt nog steeds. De stand van de afdeling Voorne - Putten is nog regelmatig te vinden op de braderieën of jaarmarkten in de omgeving. Ook doet de afdeling mee aan het evenement van de agrarische sector 'Kom in de kas'. Het bestuur van 2002- 2017 Voorzitter: dhr. J.Sijses, Secretaris: mw. J.E.van Roosmalen, Penningmeester: dhr. W.L. van den Hoonaard, overige bestuursleden: de heren A. Boutkam, Donker, J. Schuurman-Hess en W.J. van Rooijen. Mw.J.E. van Roosmalen, de heren Donker en A. Boutkam hebben voor tien jaar zitting in het bestuur van afd. Voorne-Putten, de betreffende onderscheiding ontvangen. Dhr. Donker is in 2003 afgetreden en de heren A. Boutkam en W.L. van den Hoonaard volgden in respectievelijk 2010 en 2012. Toegetreden zijn in 2010 dhr.K.J.. Wauben, belast met de PR van de afdeling, en dhr J. Troost is in 2012 als penningmeester in het bestuur opgenomen welke in 2018 het stokje doorgegeven heeft aan Jan Addink. Sinds 2017 is Martin Meijer de voorzitter en is Cor Simonis de secretaris. Suzanne Warnars is toegetreden als algemeen bestuurslid en Frans Munts is de nieuwe website beheerder. Martine Stimac heeft het beheer van het depot overgenomen van Jan Schuurman-Hess.

Zie ook 'Honderd jaar imkeren VBBN 1897- 1997' en het maandblad Bijen (1903 tot heden).

Contactgegevens

Zwermlijst:

Heenvliet:
D. Oosthoek 0181-664654

Hekelingen:
A. van Es
0181-631501 / 06-53129373

Hellevoetsluis:
K.J. Wauben 0181-462213

Oostvoorne:
R. Grijseels 06-15210962
J. Pluim 06-23622253

Oudenhoorn:
M. Jacobs 06-28649274
M. Venis 06-45640354

Rockanje:
J. Oudwater 06-20805266 / 0181-485387

Rozenburg:
J. Hendriks 0181-214882

Spijkenisse:
F.M. Munts 06-28023823

Zuidland:
A. Oosting 06-13410054

Voorzitter: Vacant
voorzitter@bijenstek.onmicrosoft.com
Sectretaris: Jan Addink
secretaris@bijenstek.onmicrosoft.com
Penningmeester: Jos Hendriks
penningmeester@bijenstek.onmicrosoft.com
Algemeen email adres:
nbvvp@bijenstek.onmicrosoft.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.